Bedrijfsmatig huisdieren houden, nieuwe regels m.b.t. fokken vanuit het Rijk

Bedrijfsmatig huisdieren houden

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren? Dan gelden er regels voor dierenwelzijn, vakbekwaamheid en huisvesting. U registreert de locatie waar u activiteiten uitoefent. Deze locatie krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN). De regels voor het fokken gelden ook voor hobbyhouders. Op deze pagina registreert u zich via Direct regelen en leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wat betekent bedrijfsmatig

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen. Deze indicaties hoeven niet allemaal van toepassing te zijn om iets al bedrijfsmatig te beschouwen.

De indicaties zijn:

 • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
 • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
 • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
 • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
 • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
 • U adverteert.
 • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
 • Voor honden en katten geldt in eerste instantie een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van 12 maanden in totaal meer dan 20 honden of katten verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Deze getalsmatige indicatie is, net zoals onder het Honden- en Kattenbesluit, een richtsnoer. Beoordeling of sprake is van bedrijfsmatigheid gebeurt in twijfelgevallen (bij minder dan 20 dieren) voor honden en katten ook aan de hand van hierboven genoemde indicaties.

Geen verschil met Honden- en kattenbesluit

Het richtsnoer voor bedrijfsmatigheid van 20 honden en katten is hetzelfde als onder het Honden- en Kattenbesluit 1999 (HKB). Onder het HKB kon echter ook een inrichting met minder dan twintig honden en katten bedrijfsmatig bezig zijn. Ook onder het HKB keken de toezichthouders en handhavers naar de feiten en omstandigheden van de situatie. De indicaties zijn een verduidelijking ten opzichte van het HKB, maar brengen geen verandering met zich mee. Deze indicaties zijn ook opgenomen omdat niet voor alle diersoorten waarvoor de regels voor het bedrijfsmatig houden van huisdieren gelden, getalsmatige richtsnoeren te geven zijn.

Controle en handhaving

Met de op deze pagina genoemde indicaties en het richtsnoer van het aantal dieren kunt u zelf beoordelen of u wordt gezien als bedrijfsmatig houder van dieren. Bij een controle moet u, als u van mening bent hobbymatig bezig te zijn, zelf aannemelijk maken bij de inspecteur dat er geen sprake is van bedrijfsmatig handelen.

Voorwaarden voor handel, opvang en fokken

U voert bedrijfsmatig activiteiten uit zoals verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. Of u wilt dit misschien gaan doen. Dan moet u zich aan regels houden. Voor een aantal regels gelden voorwaarden en overgangstermijnen.

Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor u:

 • U registreert een aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens van de inrichting waarin de activiteiten plaatsvinden bij ons. Dit doet u voordat u start met de activiteiten via Direct regelen op deze pagina. De kosten zijn € 19 per UBN per jaar.
 • De beheerder is degene die de dagelijkse leiding geeft aan de activiteiten. Hij of zij heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die wordt gehouden. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid naar ons toe, via Digitaal post versturen bij Direct regelen op deze pagina.
 • U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.

Het kan zijn dat uw gemeente ook nog een milieuvergunning eist. Dit vraagt u bij uw gemeente na.

Overgangstermijnen

Deze regels die hierboven staan waren er al voor bedrijfsmatige houders van honden en katten. Voor alle andere huisdieren zijn de regels per 1 juli 2014 ingegaan. Voor een aantal regels gelden overgangstermijnen:

 • Hield u voor 1 juli 2014 al bedrijfsmatig huisdieren (geen honden en katten)? Dan had u tot 1 november 2014 de tijd om uw de inrichting van waaruit u de activiteiten uitvoert te registreren. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo snel mogelijk.
 • Bent u beheerder van een voor 1 juli 2014 bestaande inrichting met andere huisdieren dan honden en katten, dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid te krijgen.
 • Bent u na 1 juli 2014 gestart met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren (geen honden en katten), dan is er vanaf 1 juli 2016 een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig.
 • U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid naar ons toe, via Digitaal post versturen bij Direct regelen op deze pagina.

Bewijs van vakbekwaamheid

Is er sprake van een bedrijfsmatige activiteit met huisdieren? Dan heeft de beheerder van de inrichting een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Bent u beheerder van een voor 1 juli 2014 bestaande inrichting met andere huisdieren dan honden en katten? Dan heeft u tot 1 juli 2020 de tijd om een bewijs van vakbekwaamheid krijgen.

Bent u na 1 juli 2014 gestart met een inrichting met bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren (geen honden en katten), dan is er vanaf 1 juli 2016 een beheerder met een bewijs van vakbekwaamheid aanwezig.

Voor honden en katten wijzigt er niets en moet u vanaf het begin in het bezit zijn van een bewijs van vakbekwaamheid. Voor de aanwezigheid van iemand met een bewijs van vakbekwaamheid op een tentoonstelling, beurs en markt voor andere diersoorten dan honden en katten heeft u tot 1 juli 2020 de tijd.

Overgangstermijnen

Geldt voor u een overgangstermijn? Stuur dan een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid naar ons toe, via Digitaal post versturen bij Direct regelen op deze pagina.

Buitenlands diploma

Heeft u een buitenlands diploma voor de opvang, handel en het fokken van honden en katten? Vraag dan bij Bureau Erkenningen na of dit recht geeft op een bewijs van vakbekwaamheid. Stuur hiervoor uw gegevens en documenten (diploma, cijferlijst) naar: Bureau Erkenningen, t.a.v. de heer A. G. de Groot, Postbus 458, 6710 BL Ede.

Dierenartsdiploma

Dierenartsen die in het bezit zijn van een dierenartsdiploma hebben vrijstelling voor het bewijs van vakbekwaamheid als het gaat om de diergroepen honden, katten, vogels en overige zoogdieren. Voor de diergroepen herpeten en vissen geldt deze vrijstelling niet en hebben dierenartsen wel een bewijs van vakbekwaamheid nodig.

 https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden