Fokreglement

Op de ALV van 3-04- 2011 is besloten een aantal wijzigingen en toevoegingen in het fokreglement op te nemen.  De wijzigingen t.a.v. Gezondheid eisen m.b.t. de onderzoeken Dwerggroei, DM en ED, zijn vanaf 1 juli 2011 van kracht.

Dit fokreglement is gericht op het in stand houden, verbeteren en bevorderen van de gezondheid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen en het bestrijden en voorkomen van erfelijke gebreken.

De leden van de “N.V.T.W.” verplichten zich bij het fokken van de Tsjechoslowaakse Wolfhonden de regels van dit fokreglement in acht te nemen. Wanneer hieraan voldaan wordt komen de pups in aanmerking voor pupinformatie en vermelding van een dek-/geboortebericht op de website www.wolfhond.org en indien mogelijk de CzechPoint.

Indien een fokker zich niet houdt aan het door de ALV vastgestelde fokreglement komt een fokker niet  in aanmerking voor bovengenoemde opties.

Na het krijgen van 2 onreglementaire nesten wordt een  fokker voor de duur van 4 jaar verwijderd van de vermelding op de fokkerslijst van de NVTW en krijgt tevens geen mogelijkheid meer tot  adverteren in het clubblad.

Het is van het grootste belang dat het fokken slechts geschiedt op een verantwoorde wijze, conform artikel 1 t/m 4 van het fokreglement, zodat van elke worp redelijkerwijs verwacht mag worden dat er een opbouwende lijn zichtbaar zal zijn met betrekking tot het rasbeeld en dat er een bijdrage geleverd zal kunnen worden aan de populatie als geheel.

Artikel 1: Welzijns- en fokkerij eisen

 • Beide ouderdieren moeten voldoen aan rastype, gezondheid en karakter, als vermeld in de standaard
 • Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of als (half)broer-(half)zuster
 • Een Grootouder / kleinkindcombinatie  is niet toegestaan
 • De teef is ten tijde van de dekking niet jonger dan 18 maanden
 • De teef is ten tijde van de dekking voor haar eerste nest nog geen 72 maanden oud
 • De teef mag niet gedekt worden na de dag waarop zij 96 maanden oud is geworden.
 • Een teef mag in een periode van 24 maanden maximaal 2 nesten hebben, waarbij de periode tussen de dekking van het eerste nest en van het tweede nest minimaal 10 maanden moet zijn. De periode van 24 maanden start op de datum waarop de dekking voor de eerste van de 2 binnen deze periode geboren nesten heeft plaats gevonden
 • Een teef mag gedurende haar leven maximaal 4 nesten krijgen (met eventueel een 5e nest, waarvoor dispensatie moet worden verleend)
 • Ten aanzien van de reu is vastgesteld dat hij na het behalen van de minimale leeftijd van 15 maanden een totaal van 6 nesten mag voortbrengen (met eventueel een 7e nest, waarvoor dispensatie moet worden verleend), gedurende zijn leven in Nederland.
 • Een combinatie tussen reu en teef mag slechts één keer worden herhaald
 • Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Europees Dierenpaspoort. De pups dienen bij aflevering vrij van parasieten, ontwormt volgens de huidig geldende voorschriften, vlooien en oormijt te zijn.

Artikel 2: Gezondheid eisen

 • Beide ouderdieren dienen vóór de dekking te zijn onderzocht op het voorkomen van erfelijke heupdysplasie. De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. Het onderzoek dient te zijn verricht door een door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied daartoe aangewezen instantie of dierenarts of, voor in het buitenland geregistreerde honden, door de F.C.I. erkende instantie of dierenarts. Voor de fokkerij zijn de volgende combinaties toegestaan:
 1. HD A/-    x  HD A/-
 2. HDA/-     x  HD B/TC
 3. HD B/TC  x  HDB/TC
 4. HDC/±  x   HD A/-
 • Een verplichte DNA Dwerggroei test voor dieren waarmee in Nederland gefokt (zal) worden
 • De uitslag van de test dient ten tijde van de dekking bekend te zijn (uitslag dient naar de RV gestuurd te worden)
 • Alleen met dieren die de uitslag Vrij of Drager hebben zijn mag gefokt worden .
 • Een van de ouderdieren van een combinatie moet altijd de uitslag Vrij hebben.
 • Ingaande per 1 juli 2011
 • Een verplichte DNA  DM test voor dieren waarmee in Nederland gefokt (zal) worden
 • De uitslag van de test dient ten tijde van de dekking bekend te zijn (uitslag dient naar de RV gestuurd te worden)
 • Een van de ouderdieren van een combinatie moet altijd de uitslag Vrij hebben
 • Ouderdieren geboren na 1 juli 2010 met testuitslag DM/DM, mogen niet ingezet worden voor de fokkerij
 • Ingaande per 1 juli 2011
 • Een verplicht ED onderzoek voor alle Nederlandse fokdieren geboren vanaf 1 juli 2010
 • De uitslag van de test dient ten tijde van de dekking bekend te zijn (uitslag dient naar de RV gestuurd te worden) en alleen vrije dieren mogen gebruikt worden. Voor het gebruik van een grensgeval vooraf overleg met de RV.
 • Advies : fokdieren geboren voor die tijd ook testen op ED
 • Ingaande per 1 juli 2011
 • Honden lijdende aan epilepsie zijn uitgesloten voor de fokkerij
 • Monorchide of cryptorchide reuen zijn uitgesloten voor de fokkerij

Artikel 3: Gedrag eisen

 • Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven

Artikel 4: Exterieur eisen

 • Beide ouderdieren dienen aan de F.C.I. standaard no. 332 te voldoen. Er zal niet worden gefokt met ouderdieren waarvan een ernstige genetische afwijking bekend is of geacht bekend te zijn. Voor de fokkerij gelden de navolgende regels:
 • Fokdieren moeten tweemaal op en door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie, of een door de rasvereniging georganiseerde clubmatch minimaal de kwalificatie “Zeer Goed” (ZG)  hebben gehaald, onder 2 verschillende keurmeesters
 • In het buitenland geregistreerde reuen kunnen deelnemen aan de fokkerij in Nederland indien zij gekwalificeerd zijn als ‘fokdier’ op grond van de onder artikel 1 t/m 4 genoemde regels, ofwel gekwalificeerd zijn als ‘fokdier’ op grond van de regels van de rasvereniging in het land van herkomst.

Artikel 5: Pupinformatie

 • De pupinformatie is een dienstverlening van de rasvereniging aan de fokkers en aan diegenen die zich een Tsjechoslowaakse Wolfhond wensen aan te schaffen. Pupinformatie wordt alleen verstrekt over nesten die aan de fokreglementen voldoen en waarvan de fokker tenminste één jaar lid van de vereniging is
 • Indien verstrekking van pupinformatie wordt gewenst, dient dit zo spoedig mogelijk na de geboorte te worden gemeld door middel van het versturen van het geboorteaangifte formulier op de website
 • De fokker houdt zich aan de Raad van Beheer gestelde eisen (aflevertijd, chippen, e.d.). De fokker levert de pups gezond, ingeënt, deugdelijk ontwormd, goed gesocialiseerd en verzorgd (voedingslijst e.d.) af

Artikel 6: Slotbepalingen

 • De verantwoordelijkheid voor het naleven of doen naleven van dit fokreglement berust bij ieder lid van de “N.V.T.W.” wiens hond bij het tot stand komen van een dekking betrokken is

Toelichting
Het fokken blijft de verantwoordelijkheid van de fokker. Verantwoordelijk fokken houdt onder meer in het zich goed oriënteren op en informeren naar de mogelijkheden en het voorhanden zijnde fokmateriaal. Alleen door gezamenlijke inspanning en wederzijds respect en begrip kunnen wij komen tot een verbetering van het ras.

 

Vastgesteld op 3-04- 2011